EUREKA ENGINEERING CO.,LTD.
Oil Analysis
    การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันของเครื่องจักรเปรียบเสมือนการตรวจเลือดของคนถ้าเปรียบเครื่องจักรก็เสมือนกับคนเราก็คงจะคล้ายกัน ย่อมมีอายุไข มีการเจ็บใข้ได้ป่วย มีการบาดเจ็บแต่ต่างกันที่เครื่องจักรเป็นวัตถุ ถ้าเสียหายหรือพังไปก็สามารถสร้างขึ้นหรือซื้อหามาทดแทน เพื่อที่จะใช้งานต่อไปใด้ ในบางครั้งอาการผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเราสามารถรับรู้ได้ทาง เสียง การสั่นสะเทือน กลิ่นที่ผิดปกติ เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายนอกที่เราสามารถมองเห็น เราก็สามารถรับรู้และหาทางแก้ใขซ่อมแซมหรือแก้ปัญหาได้   แต่การสึกหรอหรือความเสียหายของเครื่องจักรที่เป็นส่วนประกอบภายในที่เกิดขึ้นอย่างเงียบนั้นเราไม่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ เช่น การสึกหรอหรือการแตกหักของชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายใน วิธีการหนึ่งที่เราจะรู้ได้ถึงสภาพการสึกหรอดังกล่าวคือการตรวจสภาพน้ำมัน (Oil Analysis) ซึ่งเปรียบไปก็เหมือนกับการตรวจเลือดเพื่อหาสิ่งผิดปกติในร่างกายของคนเรานั่นเอง

    สิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์น้ำมันการวิเคราะห์น้ำมันจะทำให้เรารู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือ
  • สภาพของน้ำมัน เช่น ความหนืดและสารเพิ่มคุณภาพหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ว่ายังสามารถใช้น้ำมันนั้นได้ต่อไปหรือไม่ และถ้าใช้ได้น่าจะใช้ได้อีกนานเท่าใด
  • อนุภาคต่าง ๆ ที่ปะปนอยู่กับน้ำมัน เช่น ฝุ่น ตะกอน และสารแขวนลอยต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้างมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นตัวบอกถึงสภาพการใช้งานของน้ำมัน และการรั่วซึมของถังและท่อของน้ำมัน
  • ปริมาณและขนาดของโลหะต่าง ๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำมัน เช่น เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว ซึ่งจะเป็นตัวบอกสภาพการใช้งานและการสึกหรอของเครื่องจักรนั้น ๆ ว่ามีการสึกหรอมากน้อยเพียงใดและการสึกหรอนั้นมาจากชิ้นส่วนไหนของเครื่องจักร
Category : Oil Analysis
Search
What’s new
Call For Price
Manufacturers