EUREKA ENGINEERING CO.,LTD.
Vibration Analysis
    การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนเป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการตรวจสอบ สภาวะทางพลวัตร (Dynamic) การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนนอกจากตรวจสอบในเชิงพยากรณ์แล้ว ยังสามารถตรวจสอบ วินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกติของเครื่องจักรอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงกล แนวทางการปฏิบัติคือ การนำเครื่องวัดการสั่นสะเทือนไปใช้ประเมินสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น เครื่องยนต์ดีเซล เกียร์ทดมอเตอร์และปั้ม เป็นต้น โดยได้กำหนดจุดตรวจวัดของเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้ และใช้ฟังค์ชันในการช่วยวิเคราะห์ แยกความถี่ของสัญญาณการสั่นสะเทือนโดยเรียกหลักการนี้ว่า FFT (Fast Fourior Transform) Spectrum สามารถนำไปใช้ ในการวิเคราะห์และประเมินสภาพหรือความผิดปกติของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ เช่น
การไม่สมดุล (Imbalance)
การเยื้องศูนย์ (Misalignment)
การหลุดหลวมทางกล (Mechanical Looseness)
การไม่สมดุล (Imbalance)
สายสะพานชำรุด (Belt Defect)
การชำรุดของแบริ่ง (Bearing Defect)
Category : Vibration Analysis
VIBROTIP
Call For Price
VIBSCANNER
Call For Price
VIBSCANNER 2
Call For Price
VIBXPERT II
Call For Price
9070 Smart Vibration Meter
Call For Price
9080 Vibration Meter
Call For Price
Search
What’s new
Call For Price
Manufacturers